Bakterierna i Synbiotic 2000 – sammanfattning forskningsresultat

I ett forskningsprojekt som startades 1999 påbörjade Stig Bengmark tillsammans med några kollegor jakten på de fyra bakteriestammar som senare blev grunden till forskningspreparatet Synbiotic 2000. Dessa fyra bakteriestammar – Pediococcus pentosaceus 16:1 (LMG P-20608), Lactobacillus casei subsp. paracasei (LMG P-17806), Lactobacillus plantarum 2592 (LMG P-20606), samt Leuconostoc mesenteroides (LMG P-20607) – valdes ut för sina goda effekter på hälsan samt för hur de interagerade med varandra. Tillsammans har stammarna en synergistisk effekt där de förstärker varandras egenskaper som framförallt berör dämpande av inflammation och infektioner.

I vidare studier undersöktes bakteriekombinationens effekter inom flera olika områden – bland annat leverkirurgi och levertransplantationer, trauma, operationer, leversjukdom, magkirurgi, akut pankreatit, organ-skador och virus-infektioner.

Här nedan följer en sammanställning av några utav de effekter som bakteriestammarna i Synbiotic 2000 uppvisat.

Reducering av infektioner

En utav de mest studerade egenskaperna hos bakterierna i Synbiotic 2000 är deras förmåga att minska och förhindra förekomsten av infektioner.

I samband med trauma, organtransplantationer, organskador, operationer och andra större ingrepp är risken hög att drabbas av olika typer av infektioner. Infektion orsakas av ett smittämne som tar sig in i kroppen – bakterier, virus eller svamp är de vanligaste smittämnena. Gäller det bakteriella infektioner så används ofta antibiotika för att ta död på bakterierna.

Synbiotic 2000 har i studier visat sig vara effektiv i att förebygga infektioner i flera olika sammanhang. Dessutom finns ett flertal fall där man visat på minskad risk att drabbas av blodförgiftning, minskat behov av antibiotika, samt färre dagar i intensivvård.

Referenser:

 

Minskad förekomst av hjärndimma

Bakterierna i Synbiotic 2000 har visat sig minska förekomsten av hjärndimma eller Encefalopati som är det medicinska namnet. Encefalopati är ett tillstånd som ursprungligen associerats med kronisk leversjukdom eller akut leverskada. Numera är det dock allt vanligare förekommande bland patienter med andra kroniska sjukdomar som exempelvis diabetes och kroniska organsjukdomar, samt vid fetma.

Symtomen varierar stort då vissa inte har några symtom alls medan andra kan drabbas av mycket allvarliga, till och med livshotande tillstånd. Vid lindrigare fall kan det bland annat röra sig om mildare sömnstörningar, samt förändringar i koncentration och minne. Vid allvarligare fall blir symtomen kraftigare.

I en studie från 2004 studerade man effekten av att tillföra Synbiotic till patienter med hjärndimma som ett resultat av levercirrhos. Patienterna delades in i tre grupper där de fick tillskott av Synbiotic respektive enbart fibrer respektive placebo under en 30-dagarsperiod. Innan behandlingen påbörjades visade cirrhos-patienterna på kraftiga obalanser i mag- och tarmfloran samt även betydande överväxt av potentiellt patogena bakterier. Behandling med Synbiotic ökade antalet bakterier tillhörande släktet Lactobacillus som är en viktig del av en hälsosam tarmflora. I samband med denna förändring eliminerades hjärndimman hos 50 procent av patienterna nästan helt.

Referenser:

 

Förbättrad tarmbarriär

Nedsatt immunförsvar, skador på tarmslemhinnan och kolonisering av gramnegativa bakterier är exempel på sådant som kan orsaka att tarmväggen blir mer lättgenomtränglig. Detta i sin tur kan leda till något som heter bakteriell translokering, vilket är det medicinska ordet för att bakterier som hör hemma i mag-tarmkanalen förflyttats utanför tarmarna, exempelvis till levern, njurarna och blodkärlen. Detta är mycket allvarligt och kan om det går för långt leda till blodförgiftning.

Bakterierna i Synbiotic har visat lovande resultat vad gäller att stärka tarmbarriären och minska bakteriell translokering. Exempelvis visade en djurstudie från 2004 att vid tillförsel av Synbiotic-bakterierna minskade mängden läckta bakterier i lymfkörtlarna. Djuren som hade en hög koncentration av lactobaciller hade även mindre translokering överlag.

Referenser:

 

Överlevnad och ökad kolonisering i tarmfloran

En hälsosam tarmflora bör innehålla en stor mängd goda bakterier och en bred variation mellan olika bakteriearter. För att ett probiotiskt eller synbiotiskt tillskott ska ha en effekt över huvud taget är det först och främst viktigt att bakterierna överlever ner till grovtarmen där de hör hemma och kan göra nytta. Bakteriestammarna som används i Synbiotic 2000 tolererar både gallsyra och lågt pH-värde mycket bra vilket gör att bakterierna kan klara transporten genom mag-tarmsystemet och nå sitt slutmål – grovtarmen. Synbiotic 2000 har även visat sig kunna förbättra tarmfloran och öka koloniseringen av probiotiska stammar i tarmen.

Referenser:

 

Minskad inflammation

Anledningen till att bakteriestammarna i Synbiotic 2000 valdes ut var framförallt för att de besitter antiinflammatoriska egenskaper – dvs. de har förmågan att kunna dämpa och motverka inflammation. Exempelvis har studier visat att bakterierna kan producera antiinflammatoriska betadefensiner – ett slags antimikrobiella peptider som i sin tur kan främja en starkare tarmslemhinna.

Referenser:

 

Förbättrade psykiatriska symtom vid ADHD och autism 

Under de senaste åren har intresset växt för sambandet mellan tarmen och hjärnan, kallad Gut-brain axis, eller tarm-hjärna axeln på svenska. Under 2020 slutfördes en studie på Karolinska institutet inom detta ämne där Synbiotic2000 användes. Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av Synbiotic2000 på psykiatriska symtom och funktion hos barn och vuxna med ADHD (utan autismdiagnos). Resultatet visade att Synbiotic2000 minskade autistiska symptom hos barn jämfört med placebo. Det gällde särskilt restriktiva, repetitiva och stereotypa beteenden och intressen. Intag av Synbiotic2000 resulterade även i att vuxna med ADHD hade en förbättrad förmåga att reglera känslor, jämfört med placebo. Det som också gick att se var att ungefär hälften av deltagarna hade något högre nivåer av en viss typ av inflammation i början av studien. Hos barn minskade Synbiotic2000 inflammationen och hos vuxna minskade inflammationen med både placebo och Synbiotic2000. 

Referenser:

Skott E, Yang L, Stiernborg M, Söderström Å, Ruegg J, Schalling M, Forsell Y, Giacobini M, Lavebratt C. Effects of a synbiotic on symptoms, and daily functioning in attention deficit hyperactivity disorder – A double-blind randomized controlled trial. Brain, Behavior and Immunity 2020 Jun 1. 

Mer från Synbiotics