Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy för Synbiotics AB

Uppdaterad 2022-09-21

Webbplatsen www.stigbengmark.com (”webbplatsen”) ägs av Synbiotic AB (org. nr. 556569-8965) (”SAB”, ”vi” eller ”oss”) som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in i samband med att du använder agerar på webbplatsen. Det innebär att vi har ett ansvar att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande integritetskyddslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) och kompletterande nationell lagstiftning.

I personuppgiftspolicyn redogör vi för vilka personuppgifter vi behandlar och för vilket syfte. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har, hur du utövar dessa samt hur dessa begränsas med hänsyn till vårt utgivningsbevis.

2. Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

All slags information som är direkt eller indirekt hänförlig till en fysisk person som är i livet utgör en personuppgift. Exempel kan vara namn, adressuppgifter, bilder men också olika slags elektroniska identiteter så som IP-nummer kan utgöra personuppgifter. Behandling är allt som vi gör med dina personuppgifter. Behandling kan vara exempelvis insamling, lagring, registrering, sortering, bearbetning, överföring eller radering av uppgifterna.

2. Utgivningsbevis och vad det innebär

SAB har utgivningsbevis för webbplatsen och har därmed ett grundlagsskydd för webbplatsen enligt yttrandefrihetslagen (YGL). Grundlagsskyddet gör att reglerna i GDPR inte gäller i den mån det skulle inskränka den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet. Detta innebär att SAB inte behöver ta hänsyn till GDPR vid publicering av texter som innehåller namn och bild på personer när detta sker på de delar av webbplatsens sidor som riktas till allmänheten och skyddas av utgivningsbeviset. De behandlingar som anges i punkt 3 omfattas inte av vårt utgivningsbevis.

3. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför?

När du kontaktar oss

När du kontaktar oss via vårt kontakformulär eller e-post behandlar vi de uppgifter du väljer att lämna i samband med frågan du ställt till oss i syfte att kunna hjälpa dig med ditt ärende.

Personuppgifter: Namn, e-postadress och telefonnummer.
Ändamål: Uppgifterna samlas in för att kunna besvara de frågor du ställt oss och kunna komma i kontakt med dig.
Lagringstid: Vi gallrar alla våra e-postmeddelanden månadsvis.

Rättslig grund: Vi har efter noggrant övervägande bedömt att vårt intresse att behandla dina uppgifter är nödvändiga för att uppfylla ändamålet samt väger tyngre än ditt intresse av skydd för dina personuppgifter (Berättigat intresse artikel 6(1)(f) GDPR).

Nyhetsutskick

I det fall du registrerar dig för våra nyhetsutskick samlar vi in personuppgifter i syfte att kunna förmedla kampanjerbjudanden samt nyheter om vår verksamhet till dig.

Personuppgifter: Namn och e-postadress
Ändamål: Förmedla marknadsföring av våra produkter som kan vara av intresse för dig.
Lagringstid: Så länge du är registrerad för våra nyhetsbrev och 2 månader efter avregistrering.

Rättslig grund: Vi har efter noggrant övervägande bedömt att vårt intresse att behandla dina uppgifter är nödvändiga för att uppfylla ändamålet samt väger tyngre än ditt intresse av skydd för dina personuppgifter (Berättigat intresse artikel 6(1)(f) GDPR ).

4. Säkerhet och hur vi skyddar dina personuppgifter

Dina personuppgifter skyddas genom såväl organisatoriska som tekniska säkerhetsåtgärder, till exempel använder vår webbplats SSL-kryptering. Dessa åtgärder används för att lagra, behandla och kommunicera uppgifterna på ett säkert sätt. I det fall du vill veta vilka säkerhetsåtgärder vi tillämpar kan du kontakta oss på nedan kontaktuppgifter.

5. Överföring av personuppgifter till tredjeland

Andra företag

Vi kan komma att dela samt hämta in vissa personuppgifter från externa källor i form av adressuppdateringar. Om vi anlitar en underleverantör för att behandla dina personuppgifter så utgör underleverantören ett personuppgiftsbiträde till oss. I dessa fall upprättar vi ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och underleverantören som säkerställer att denne behandlar dina personuppgifter i enlighet med den här personuppgiftspolicyn.

Vi delar dina kontaktuppgifter med Super Synbiotics AB i syfte att annonsera om SSAB:s produkter.

Andra länder utanför EU/EES

Om du interagerar med oss i sociala medier innebär det att en överföring av dina personuppgifter, till exempel din bild och ditt namn, kommer att ske till tredjeland utanför EU/EES-området, mer specifikt till USA. Detta sker automatiskt när du är aktiv på sociala medieplattformar och är därmed ingenting SAB kan påverka. Överföringen sker i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning inklusive GDPR. I det tredje landet gäller dock inte GDPR, vilket kan innebära en ökad risk i integritetshänseende avseende bland annat möjligheten för myndigheter i tredje land att få tillgång till dina personuppgifter och för dina möjligheter att utöva kontroll över personuppgifterna. Överföringen är nödvändig för att du ska kunna kontakta oss i sociala medier.

Överföringen mellan oss och dessa tjänster baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler och kompletteras med tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Läs mer om EU-kommissionens standardavtalsklausuler här.

Vilka tredjeländer dina personuppgifter kan komma att överföras till:

– USA

– Storbritannien. Vi stödjer överföringen av personuppgifter till Storbritannien på EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå.

5. Dina rättigheter

Dina rättigheter enligt GDPR aktualiseras i det fall behandlingen av dina personuppgifter inte omfattas av vårt utgivningsbevis. Dessa rättigheter följer nedan.

Rätt till tillgång (registerutdrag)

Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och kategorin av personuppgifter som behandlingen gäller.

Rätt att återkalla samtycke

Om du lämnat ditt samtycke till oss för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på nedan kontaktuppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. När du upptäcker att det finns fel i den information vi har registrerat om dig kan du kontakta oss per e-post för att få dina uppgifter rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga uppgifter vi har om dig.

Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)

Du har också rätt att i vissa fall kräva att vi raderar samtliga eller några av dina personuppgifter. Du har rätt att få dina uppgifter raderade om

– personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet med behandlingen,

– du återkallar ditt samtycke på vilket behandlingen grundas på,

– om du invänt mot behandlingen och vi inte anses ha ett berättigat intresse,

– personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt

I den utsträckning det är nödvändigt att fortsätta behandlingen av dina personuppgifter, till exempel för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, är vi inte skyldiga att ta bort dina personuppgifter. Detta gör att vissa uppgifter kan lagras till dess att vi inte längre är skyldiga att behandla dem.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. En begränsning kan göras av flera anledningar.

Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Om du kräver att vi raderar dina uppgifter men vi inte kan tillgodose önskemålet. Det kan till exempel bero på att vi behöver uppgifterna vi har om dig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. I dessa fall kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som rättslig grund för ett ändamål. Då kan du begära begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

För det fall att behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi endast, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller för att du har lämnat ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Under vissa förutsättningar har du rätt att få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat samt att SAB behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal.

Rätt att invända

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter som stöds på intresseavvägning som laglig grund (berättigat intresse). En fortsatt behandling av dina personuppgifter kräver att vi visar ett berättigat skäl för den aktuella behandlingen. I annat fall får vi endast behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har även rätt att invända mot direktmarknadsföring, inkluderat profilering.

Rätt att klaga

Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”). För mer information och kontaktuppgifter, vänligen se www.imy.se.

6. Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Synbiotic AB (org. nr. 556569-8965), Varvstoget 16, 234 40 Lomma, E-post: info@stigbengmark.com.

Om du vill utöva dina ovan angivna rättigheter, är du välkommen att kontakta oss via e-post:  info@stigbengmark.com.

7. Uppdateringar av personuppgiftspolicyn

Vi kan komma att ändra denna personuppgiftspolicy. Detta gör vi för att kunna anpassa policyn efter ändringar i tillämplig lagstiftning, kommersiella behov eller för att tillfredsställa våra kunders, marknadsföringspartners och tjänsteleverantörers behov. Uppdaterade versioner kommer att publiceras på vår webbplats www.stigbengmark.com med datum för ändringen så att det tydligt framgår när den senaste uppdateringen ägde rum.