Personuppgiftspolicy

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Synbiotics AB (”Företaget”, ”vi” eller ”oss”) ansvarar för att all behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och övrig integritetslagstiftning. Denna personuppgiftspolicy redogör närmare för vilka personuppgifter som vi behandlar och vad syftet med personuppgiftsbehandlingen är. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har och hur du gör dem gällande samt vad vi gör för att på ett säkert sätt hantera dina personuppgifter.

1.Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

All slags information som är direkt eller indirekt hänförlig till en fysisk person som är i livet utgör en personuppgift. Exempel kan vara namn, adressuppgifter, bilder men också krypterade uppgifter eller olika slags elektroniska identiteter så som IP-nummer. Behandling är allt som vi gör med dina personuppgifter. Behandling kan vara exempelvis insamling, lagring, registrering, sortering, bearbetning, överföring eller radering av uppgifterna.

2.Vem är personuppgiftsansvarig och vad innebär detta?

Synbiotics AB (org. nr 556569-8965) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter. Det innebär att vi har ett ansvar att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande integritets-skyddslagstiftning, inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR). Om vi anlitar en underleverantör för att behandla dina personuppgifter så utgör underleverantören ett personuppgiftsombud. Vi ser då till att ha personuppgifts-biträdesavtal med leverantören.

3.Personuppgifter som behandlas, syftet med och rättslig grund för behandlingen

Synbiotics AB har som ändamål med kanalen StigBengmark.com att delge dig redaktionell information om forskning och hälsa genom inlägg på webbplatsen, nyhetsbrev som du anmält dig till och frågor du har ställt till oss via e-post och vår chattfunktion. Utöver uppgifter du aktivt delger oss samlar företaget in cookies från dig i syfte att ge dig en anpassad tjänst och marknadsföring vi bedömer att du kan ha intresse av, se nedan angående cookies. Våra behandlingar framgår i nedan kategorier.

 

Registrering för att få nyhetsbrev

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev ber vi dig att lämna uppgift om namn, och e-postadress. Detta gör vi för att kunna administrera nyhetsbrevet och skicka ut nyhetsinformation till dig. Vi stödjer behandlingen för administreringen av nyhetsbrev på den rättsliga grunden berättigat intresse där vårt intresse av att nå ut med informationen som du bett om genom att registrera dig för nyhetsbrevet har ställts mot ditt intresse för skydd av dina personuppgifter.

 

Du har när som helst möjlighet att avslut nyhetsbrevet och det gör du enklast genom att klicka på Unsubscribe i nyhetsbrevet eller kontakta oss på info@stigbengmark.com Efter att du avregistrerat dig kommer vi att radera dina personuppgifter.

 

Statistik och analyser

Dina personuppgifter kan vidare användas för, statistik- och marknadsföringsanalyser i syfte att förbättra våra tjänster, vår webbplats dess användarvänlighet, våra system och dessas utveckling och underhåll samt för undersökningar. Personuppgifterna lagras för detta ändamål i 36 månader.

I vår policy ingår att inte begära eller behandla känslig information från våra besökare. Lämna därför inte några känsliga uppgifter (uppgifter om t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv) till oss.

 

Kontakt via chat eller e-post

Om du kontaktar oss via chatt eller e-post och t.ex. har en fråga om våra inlägg och nyheter hanterar vi de uppgifter som du själv valt att lämna till oss. Beroende på vad ditt ärende gäller kan vi komma att spara dina personuppgifter i upp till 12 månader för att säkra spårbarhet i din kommunikation till oss. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter. Vi har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

4.Hur vi har tagit del av dina uppgifter?

De personuppgifter som behandlas av oss har inhämtats från dig genom att du registrerat dig för vårt nyhetsbrev, tagit kontakt med oss via e-post eller chatt eller besökt vår webbplats (cookies).

5.Överföring av personuppgifter till tredje part

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler). Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

6.Säkerhet och hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

7.Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Vi använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök, samla in statistik och genom våra samarbetspartners ge dig målgruppsanpassad marknadsföring i annonsnätverk, i sociala medier såsom Facebook och sökordsmarknadsföring på sökmotorer såsom Google.

Vi använder cookies från tredje part för att samla in statistik i samlad form i analysverktyg som Google Analytics. De cookies som används är både permanenta samt tillfälliga cookies (sessionscookies). Dessa permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet i max 24 månader. Tillfälliga cookies sparas raderas när du stänger webbläsaren.

Genom inställningar i din webbläsare har du själv möjlighet styra omfattningen av cookies. Där kan du exempelvis blockera eller radera cookies. Du kan också välja att surfa i anonymt läge. Observera att vissa tjänster kan komma att inte fungera om du raderar cookies.

Uppgifter i form av cookies kan också användas i syfte att låta våra samarbetspartners rikta digital direktmarknadsföring till dig som vi tror kan intressera dig. Vi stödjer behandlingen för direktmarknadsföring på den rättsliga grunden berättigat intresse.

 

Vi har gjort bedömningen att det finns ett berättigat intresse att låta samarbetspartners kommunicera med dig kring produkter och erbjudanden som relaterar till informationen du valt att ta del av på StigBengmark.com. Vi har gjort bedömningen att detta intresse väger tyngre än skyddsbehovet för dina personuppgifter i det aktuella fallet. Vill du inte ta emot marknadsföring går det självklart bra att skicka ett meddelande till oss om det på denna adress info@stigbengmark.com.

8.Dina rättigheter och information om tillsynsmyndighet

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse, radering eller överföring av personuppgifter samt rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära registerutdrag av de uppgifter som finns lagrade om dig.

Om du har frågor om de uppgifter vi behandlar om dig eller vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss, se våra kontaktuppgifter nedan.

Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

 

9.Kontaktuppgifter

Om du vill uppdatera eller ändra lämnade uppgifter eller har frågor eller synpunkter angående vår verksamhet, den information vi behandlar eller dina rättigheter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via e-post: [info@stigbengmark.com]

10.Uppdateringar av personuppgiftspolicyn

Vi kan komma att ändra denna personuppgiftspolicy. Detta gör vi för att kunna anpassa policyn efter ändringar i tillämplig lagstiftning, kommersiella behov eller för att tillfredsställa våra intressenters, marknadsföringspartner och tjänsteleverantörers behov. Uppdaterade versioner kommer att publiceras på vår webbplats [https://stigbengmark.com] med datum för ändringen så att det tydligt framgår när den senaste uppdateringen ägde rum.

Personuppgiftspolicyn blev senast uppdaterad 2019-07-10.